Manual de Uso e Mantenemento para o libro do edificio

Manual de Uso e Mantenemento

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En castellano

En català

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Introducción
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
Y Seguridade e saúde
 
 
 


 
 

INTRODUCCIÓN

 
 

 

O presente manual pretende ser un documento que facilite o correcto uso e o axeitado mantemento do edificio, co obxecto de manter ó longo do tempo as características funcionais e estéticas inherentes ó edificio proxectado, recollendo as instruccións de uso e mantemento do edificio rematado, de conformidade co previsto no Código Técnico da Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

 

Do bo uso dispensado e do cumplimento dos requisitos de mantemento a realizar, dependerá en gran medida o inevitable ritmo de envellecemento do noso edificio.

 
 

Este documento forma parte do Libro do Edificio, que debe estar á disposición dos propietarios. Ademáis, debe completarse durante o transcurso da vida do edificio, engadíndose as posibles incidencias que vaian xurdindo, así coma as inspeccións e reparacións que se realicen.