Manual de Uso e Mantenemento para o libro do edificio

Manual de Uso e Mantenemento

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En castellano

En català

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Introducción
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
EA Aceiro
EC Cantería
EF Fábrica
EH Formigón armado
EM Madeira
EP Formigón prefabricado
EX Mixtas
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
Y Seguridade e saúde

Manual de Uso e Mantenemento (para o Libro do Edificio)E

ESTRUCTURAS  • accións permanentes.

  • sobrecargas de uso.

  • deformacións admitidas, incluídas as do terreo, no seu caso.

  • condicións particulares de utilización, como o respecto ós sinais de limitación de sobrecarga, ou o mantemento das marcas ou bolardos que definen zonas con requisitos especiais ó respecto.

  • no seu caso, as medidas adoptadas para reducir os riscos de tipo estrutural.


  • o tipo dos traballos de mantemento a levar a cabo.

  • lista dos puntos que requiran un mantemento particular.

  • o alcance, a realización e a periodicidade dos traballos de conservación.

  • un programa de revisións.